Privacyverklaring

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Als therapeut hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

UW DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht die voortvloeit uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en een verslag van de behandelsessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die van belang zijn voor uw behandeling. Voordat ik gegevens van u opvraag bij andere behandelaars, zoals bijvoorbeeld de huisarts, vraag ik daarvoor expliciet uw goedkeuring. Gegevens aan derden verstrek ik alleen na uw expliciete goedkeuring.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mijn praktijk bewaart uw dossier 20 jaar.

UW RECHTEN

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

GEHEIMHOUDING

Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota, die u digitaal ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals psychosociale therapie
• De kosten van het consult

ONLINE PRIVACY

Tot slot vermeld ik dat mijn website gebruik maakt van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Functionele cookies worden altijd geplaatst en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies worden anoniem ingezet.

Ondertekening
Drs. E.I. Cueva van der Beek